ทายนิสัยจากเลขท้ายบัตรประชาชน ( 3 ตัว )

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

ทายนิสัยจากเลขท้ายบัตรประชาชน ( 3 ตัว )

AACP
ศาสตร์แห่งตัวเลขทายนิสัยจากเลขท้ายบัตรประชาชน  ( 3 ตัว )

เลข 1       เป็นคนรักศักดิ์ศรี (วิธีปิดการขายต้องใช้การกดดัน)
เลข 2       เป็นคนเจ้าระเบียบ
เลข 3        มีซิกเซนส์ในตัวเอง (ปิดการขายประกันต้องเล่านิทานสะเทือนใจ)
เลข 4       พูดจาน่าเชื่อถือ
เลข 5       เป็นคนมีมนุษย์สัมพันธ์ดี  ร่าเริง
เลข 6       นิสัยนกหงส์หยก เจ้าสำอาง
เลข 7       นิสัยดื้อสุดๆ  ( เชื่อคนที่เก่งกว่า เชื่อแล้วเชื่อเลย เชื่อหมดใจ )
เลข 8       มีนิสัยชอบนอนดึก
เลข 9       มีลางสังหรณ์  
เลข 0       การทำนายตัวเลข 0 แบ่งได้ 3 ลักษณะ
                เลข 0 ตัวแรก  นิสัยกัดไม่ปล่อย  ทำอะไรทำจริง
                เลข 0 ตัวกลาง  มีอุปสรรคชีวิตมาทดสอบ
                เลข 0 ตัวท้าย  ให้ระวังเรื่องสุขภาพ